Poslední aktualizace: 17. července 2022

Před použitím webové stránky https://sekerciotokumas.com/en (dále jen „Služba“) provozované společností Sekerci Kumas (dále jen „nás“, „my“, nebo „naše“).

Váš přístup ke Službě a její používání je podmíněno přijetím a dodržováním těchto Podmínek. Tyto podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a další, kteří přistupují ke Službě nebo ji používají.

Přístupem ke Službě nebo jejím používáním souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito Podmínkami. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí podmínek, nesmíte ke Službě přistupovat.

Účty

Když si u nás vytvoříte účet, musíte nám poskytnout informace, které jsou vždy přesné, úplné a aktuální. Pokud tak neučiníte, jedná se o porušení Podmínek, které může mít za následek okamžité ukončení vašeho účtu v naší Službě.

Jste odpovědní za ochranu hesla, které používáte pro přístup ke Službě, a za jakékoli aktivity nebo akce pod vaším heslem, ať už je vaše heslo pro naši Službu nebo službu třetí strany.

Souhlasíte, že své heslo neprozradíte žádné třetí straně. Musíte nás okamžitě informovat o jakémkoli porušení zabezpečení nebo neoprávněném použití vašeho účtu.

Duševní vlastnictví

Služba a její původní obsah, funkce a funkce jsou a zůstanou výhradním vlastnictvím společnosti Sekerci Kumas a jejích poskytovatelů licencí.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které nevlastní ani neřídí Sekerci Kumas.

Sekerci Kumas nemá žádnou kontrolu a nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že [wpautoterms company_name] nenese odpovědnost ani neručí, přímo ani nepřímo, za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajnou způsobenou používáním takového obsahu, zboží nebo služeb nebo spoléháním se na ně. na nebo prostřednictvím takových webových stránek nebo služeb.

Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek nebo služeb třetích stran, které navštívíte.

Ukončení

Můžeme okamžitě ukončit nebo pozastavit váš účet, bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, z jakéhokoli důvodu, včetně, bez omezení, pokud porušíte Podmínky.

Po ukončení okamžitě zanikne vaše právo používat Službu. Pokud si přejete ukončit svůj účet, můžete jednoduše přestat používat Službu.

Všechna ustanovení podmínek, která by ze své podstaty měla přežít ukončení, přetrvají i po ukončení, včetně, bez omezení, ustanovení o vlastnictví, vyloučení záruky, odškodnění a omezení odpovědnosti.

Zřeknutí se odpovědnosti

Používání služby je na vaše výhradní riziko. Služba je poskytována „TAK, JAK JE“ a „JAK JE DOSTUPNÁ“. Služba je poskytována bez záruk jakéhokoli druhu, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně, nikoli však výhradně, předpokládaných záruk prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, neporušení nebo průběhu plnění.

Rozhodné právo

Tyto podmínky se budou řídit a vykládat v souladu se zákony Turecka bez ohledu na jeho ustanovení o kolizi právních předpisů.

Naše selhání při vymáhání jakéhokoli práva nebo ustanovení těchto podmínek nebude považováno za vzdání se těchto práv. Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek shledáno soudem jako neplatné nebo nevymahatelné, zbývající ustanovení těchto podmínek zůstanou v platnosti. Tyto podmínky představují úplnou dohodu mezi námi týkající se naší služby a nahrazují veškeré předchozí dohody, které bychom mezi námi mohli mít ohledně služby.

Změny

Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, kdykoli upravit nebo nahradit tyto Podmínky. Pokud je revize podstatná, pokusíme se o ní informovat alespoň 30 dní předem, než jakékoli nové podmínky vstoupí v platnost. Co představuje podstatnou změnu, bude určeno podle našeho vlastního uvážení.

Pokračováním v přístupu k naší Službě nebo jejím používání po nabytí účinnosti těchto revizí souhlasíte s tím, že budete vázáni upravenými podmínkami. Pokud s novými podmínkami nesouhlasíte, přestaňte prosím Službu používat.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy k těmto Podmínkám, kontaktujte nás.