Pravidla a podmínky

Poslední aktualizace: 29. dubna 2023

Před použitím naší služby si prosím pozorně přečtěte tyto podmínky.

Interpretace a definice

Výklad

Slova, jejichž počáteční písmeno je velké, mají význam definovaný za následujících podmínek. Následující definice mají stejný význam bez ohledu na to, zda se vyskytují v jednotném nebo množném čísle.

Definice

Pro účely těchto podmínek:

  • Přidružený znamená subjekt, který ovládá, je ovládán nebo je pod společnou kontrolou se stranou, kde „kontrola“ znamená vlastnictví 50% nebo více akcií, majetkových účastí nebo jiných cenných papírů oprávněných hlasovat pro volbu ředitelů nebo jiného řídícího orgánu.

  • Země odkazuje na: Turecko

  • Společnost (v této smlouvě dále uváděno jako „společnost“, „my“, „nás“ nebo „naše“) odkazuje na společnost Sekerci Kumas, Hurriyet Mah. Davutpasa Cad. No:36 Buyukcekmece, Istanbul 34537 Türkiye.

  • přístroj znamená jakékoli zařízení, které má přístup ke Službě, jako je počítač, mobilní telefon nebo digitální tablet.

  • Servis odkazuje na webovou stránku.

  • Pravidla a podmínky (také uváděné jako „Podmínky“) znamenají tyto Podmínky, které tvoří celou smlouvu mezi vámi a Společností týkající se používání Služby. Tato smlouva o smluvních podmínkách byla vytvořena s pomocí Bezplatný generátor podmínek.

  • Služba sociálních médií třetí strany znamená jakékoli služby nebo obsah (včetně dat, informací, produktů nebo služeb) poskytované třetí stranou, které mohou být zobrazeny, zahrnuty nebo zpřístupněny službou.

  • webová stránka odkazuje na Sekerci Kumas, přístupný z https://sekerciotokumas.com/en/

  • Vy znamená jednotlivce, který přistupuje ke Službě nebo ji používá, nebo společnost či jiný právní subjekt, jehož jménem tato osoba přistupuje ke Službě nebo ji používá.

Potvrzení

Toto jsou smluvní podmínky, jimiž se řídí používání této služby, a smlouva mezi vámi a společností. Tyto Podmínky stanovují práva a povinnosti všech uživatelů ohledně užívání Služby.

Váš přístup ke Službě a její používání je podmíněno Vaším přijetím a dodržováním těchto Podmínek. Tyto Podmínky se vztahují na všechny návštěvníky, uživatele a ostatní, kteří přistupují ke Službě nebo ji používají.

Přístupem ke službě nebo jejím používáním souhlasíte s tím, že budete vázáni těmito podmínkami. Pokud nesouhlasíte s jakoukoli částí těchto Podmínek, nesmíte ke Službě přistupovat.

Prohlašujete, že jste starší 18 let. Společnost nedovoluje osobám mladším 18 let používat Službu.

Váš přístup ke Službě a její používání je také podmíněno Vaším přijetím a dodržováním Zásad ochrany osobních údajů Společnosti. Naše zásady ochrany osobních údajů popisují naše zásady a postupy týkající se shromažďování, používání a zveřejňování vašich osobních údajů při používání aplikace nebo webové stránky a informují vás o vašich právech na ochranu soukromí a o tom, jak vás zákony chrání. Před použitím naší služby si prosím pozorně přečtěte naše zásady ochrany osobních údajů.

Odkazy na jiné webové stránky

Naše služba může obsahovat odkazy na webové stránky nebo služby třetích stran, které společnost nevlastní ani neřídí.

Společnost nemá žádnou kontrolu a nepřebírá žádnou odpovědnost za obsah, zásady ochrany osobních údajů nebo postupy jakýchkoli webových stránek nebo služeb třetích stran. Dále berete na vědomí a souhlasíte s tím, že společnost nenese odpovědnost ani neručí, přímo ani nepřímo, za jakoukoli škodu nebo ztrátu způsobenou nebo údajnou způsobenou používáním takového obsahu, zboží nebo služeb nebo spoléháním se na takový obsah, zboží nebo služby dostupné na nebo prostřednictvím jakýchkoli takových webových stránek nebo služeb.

Důrazně vám doporučujeme, abyste si přečetli podmínky a zásady ochrany osobních údajů všech webových stránek nebo služeb třetích stran, které navštívíte.

Ukončení

Můžeme okamžitě ukončit nebo pozastavit váš přístup, bez předchozího upozornění nebo odpovědnosti, z jakéhokoli důvodu, včetně, bez omezení, pokud porušíte tyto Podmínky.

Po ukončení okamžitě zanikne vaše právo používat Službu.

Omezení odpovědnosti

Bez ohledu na jakékoli škody, které by vám mohly vzniknout, bude veškerá odpovědnost společnosti a kteréhokoli z jejích dodavatelů podle kteréhokoli ustanovení těchto podmínek a váš výhradní opravný prostředek za vše výše uvedené omezena na částku, kterou skutečně zaplatíte prostřednictvím služby, nebo na 100 USD. pokud jste si prostřednictvím služby nic nezakoupili.

V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony nenese společnost ani její dodavatelé v žádném případě odpovědnost za jakékoli zvláštní, náhodné, nepřímé nebo následné škody (včetně, ale nikoli výhradně, škod za ušlý zisk, ztrátu dat nebo jiné informace, pro přerušení podnikání, pro zranění osob, ztrátu soukromí vyplývající z nebo jakkoli související s používáním nebo nemožností používat Službu, software třetích stran a/nebo hardware třetích stran používaný se Službou, nebo jinak v souvislosti s kterýmkoli ustanovením těchto podmínek), a to i v případě, že společnost nebo kterýkoli dodavatel byl upozorněn na možnost vzniku takových škod, a to i v případě, že náprava nesplní svůj základní účel.

Některé státy neumožňují vyloučení předpokládaných záruk nebo omezení odpovědnosti za náhodné nebo následné škody, což znamená, že některá z výše uvedených omezení nemusí platit. V těchto státech bude odpovědnost každé strany omezena v nejvyšší míře povolené zákonem.

Prohlášení "TAK JAK JE" a "JAK JE DOSTUPNÉ".

Služba je vám poskytována „TAK, JAK JE“ a „JAK JE K DISPOZICI“ a se všemi chybami a závadami bez záruky jakéhokoli druhu. V maximálním rozsahu povoleném platnými zákony se Společnost svým vlastním jménem a jménem svých přidružených společností a svých a jejich příslušných poskytovatelů licencí a poskytovatelů služeb výslovně zříká všech záruk, ať už výslovných, předpokládaných, zákonných nebo jiných, s ohledem na Služba, včetně všech předpokládaných záruk obchodovatelnosti, vhodnosti pro konkrétní účel, titulu a neporušení práv a záruk, které mohou vyplynout z průběhu obchodování, průběhu výkonu, použití nebo obchodní praxe. Bez omezení na výše uvedené společnost neposkytuje žádnou záruku ani závazek a neposkytuje žádné prohlášení jakéhokoli druhu, že služba bude splňovat vaše požadavky, bude dosahovat zamýšlených výsledků, bude kompatibilní nebo bude fungovat s jakýmkoli jiným softwarem, aplikacemi, systémy nebo službami, bude fungovat bez přerušení splňovat jakékoli normy výkonu nebo spolehlivosti nebo být bez chyb nebo že jakékoli chyby nebo závady mohou být nebo budou opraveny.

Aniž by bylo omezeno výše uvedené, ani společnost, ani žádný z poskytovatelů společnosti neposkytuje žádné prohlášení nebo záruku jakéhokoli druhu, výslovnou nebo předpokládanou: (i) pokud jde o provoz nebo dostupnost služby nebo informace, obsah a materiály nebo produkty zahrnuty; (ii) že Služba bude nepřerušovaná nebo bezchybná; (iii) pokud jde o přesnost, spolehlivost nebo aktuálnost jakýchkoli informací nebo obsahu poskytovaných prostřednictvím Služby; nebo (iv) že Služba, její servery, obsah nebo e-maily odeslané společností nebo jejím jménem neobsahují viry, skripty, trojské koně, červy, malware, časované bomby nebo jiné škodlivé komponenty.

Některé jurisdikce neumožňují vyloučení určitých typů záruk nebo omezení příslušných zákonných práv spotřebitele, takže některá nebo všechna výše uvedená vyloučení a omezení se na vás nemusí vztahovat. V takovém případě se však výjimky a omezení uvedené v této části použijí v nejvyšší míře vymahatelné podle platných zákonů.

Rozhodné právo

Tyto podmínky a vaše používání služby se řídí zákony dané země, s výjimkou kolizních norem. Vaše používání Aplikace může také podléhat dalším místním, státním, národním nebo mezinárodním zákonům.

Řešení sporů

Máte-li jakékoli obavy nebo spor ohledně Služby, souhlasíte s tím, že se nejprve pokusíte spor vyřešit neformálně kontaktováním Společnosti.

Pro uživatele z Evropské unie (EU).

Pokud jste spotřebitelem v Evropské unii, budete mít prospěch z veškerých povinných ustanovení právních předpisů země, ve které máte bydliště.

Soulad s právními předpisy Spojených států

Prohlašujete a zaručujete, že (i) se nenacházíte v zemi, na kterou se vztahuje vládní embargo Spojených států, nebo která byla vládou Spojených států označena jako země „podporující teroristy“, a (ii) nejste uvedené na jakémkoli vládním seznamu zakázaných nebo omezených stran.

Oddělitelnost a zřeknutí se práv

Oddělitelnost

Pokud bude jakékoli ustanovení těchto podmínek považováno za nevymahatelné nebo neplatné, bude toto ustanovení změněno a vykládáno tak, aby bylo dosaženo cílů takového ustanovení v nejvyšší možné míře podle platných zákonů a zbývající ustanovení budou nadále plně platná a účinná.

Vzdání se práva

S výjimkou toho, co je zde uvedeno, neuplatnění práva nebo vyžadování plnění závazku podle těchto Podmínek neovlivní schopnost strany uplatňovat takové právo nebo požadovat takové plnění kdykoli poté, ani zřeknutí se porušení nepředstavuje zřeknutí se jakékoli následné porušení.

Překlad Tlumočení

Tyto Podmínky mohou být přeloženy, pokud jsme vám je zpřístupnili v naší Službě.
Souhlasíte s tím, že v případě sporu má přednost původní anglický text.

Změny těchto podmínek

Vyhrazujeme si právo, dle vlastního uvážení, kdykoli upravit nebo nahradit tyto Podmínky. Je-li revize podstatná, vynaložíme přiměřené úsilí, abychom vás informovali alespoň 30 dní předem, než jakékoli nové podmínky vstoupí v platnost. Co představuje podstatnou změnu, bude určeno podle našeho výhradního uvážení.

Pokračováním v přístupu k naší službě nebo v jejím používání poté, co tyto revize nabudou účinnosti, souhlasíte s tím, že budete vázáni upravenými podmínkami. Pokud s novými podmínkami zcela nebo zčásti nesouhlasíte, přestaňte prosím používat webovou stránku a Službu.

Kontaktujte nás

Máte-li jakékoli dotazy týkající se těchto Podmínek, můžete nás kontaktovat: